Categories
Aging & Disability Divergent News Healthcare & Wellness Law & Criminal Justice Leadership & Government

Children Better With Their Families, Not Institutions … | At Hope and Homes for Children in Bosnia and Herzegovina

Nadovezujući se na današnje iznošenje strašnih navoda i dešavanja iz Zavoda Pazarić možemo još jednom biti svjedoci činjenice da institucija nije mjesto za najbolji mogući rast i razvoj niti jednog djeteta. Objekti za institucionalnu brigu upravljaju svakodnevnim životom djece, oblikuju lični razvoj i buduće šanse velikog broja djece. Stalno ističemo da postoje brojna istraživanja koja potvrđuju da inherentne karakteristike institucionalne brige ometaju emocionalni, fizički, kognitivni i psihosocijalni razvoj. Čak i najbolje opremljene institucije ne mogu zamjeniti njegu i individualiziranu brigu koju može pružiti samo porodica. U institucijama nikada pružanje brige i zaštite ne može biti adekvatno. A kada se desi da se na strašan način djeca zanemaruju i zlostavljaju uz nedostatak konzistentne interakcije sa primarnim skrbnikom to će sasvim sigurno rezultirati negativno na funkcioniranje mozga.

Federacija BiH ima Strategiju deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH koja ističe 2020. godine. Iako su neke aktivnosti vezane za transformaciju ustanova i razvoj usluga u zajednici započete, sredstva koja se sa različitih nivoa izdvajaju za ove potrebe su daleko od onoga što je potrebno da bi se proces doveo do kraja, a nedostatak političke volje je evidentan. Hope and Homes for Children očekuje i poziva nadležne vlasti da pod hitno djeluju kako bi institucije postale prošlost!

Facebook Translation:

By today’s introduction of terrible reasons and events from the pazaric factory, we can once again witness the fact that the institution is not a place for the best possible growth and development of any child. Objects for institutions manage the daily lives of children, form personal development and future chances of a large number of children. We are constantly saying that there are numerous studies that confirm that the innovative features of the emotional worries are from emotional, physical, psychological and psychological development. Even the best equipped institutions cannot replace care and individual care that only family can provide. In institutions, there can never be enough care and protection in institutions. And when it happens that in a terrible way, children are ignore and abuse, with the lack of regular interaction with the primary care, it will surely result negative on brain function.

The Federation of bih has a strategy for decentralisation and transformation of social security institutions in the bih, which stands out in 2020. Although some activities are related to the transformation of institutions and development of services in the community, the funds that are different from different levels for these needs are far from what it takes to lead to an end, and the lack of political will is recorded. Hope and homes for children expect and calls on authorities to act urgently so that institutions become the past!


By Eve Reiland

Contact | internationalbadassactivists@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.